Να περάσουμε το σημείο απ' όπου δεν υπάρχει επιστροφή